reveal

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI


GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI (GSÜÖSYS)

İÇ SINAVÖĞRENCİ KONTENJANI

Türk-Fransız ortak komitesinin kararları uyarınca, Galatasaray Üniversitesi Yüksek Öğretim Birimleri'ne her yıl, sınavla 480 öğrenci alınır. Bu kontenjanın %25'i, o öğretim yılında Galatasaray Lisesi'nin diplomasını almış veya alacak olanlara; %25'i de Türkiye'de Fransızca öğretim yapan okulların aynı durumundaki öğrencilerine ayrılır. Söz konusu öğrenciler için Galatasaray Üniversitesi tarafından ayrı bir sınav yapılır.

Geri kalan kontenjan (%50) ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme sınavında başarılı olan öğrenciler tarafından kullanılır.

Galatasaray Üniversitesi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı'na girmek için başvuracak adaylar:

1-Galatasaray Lisesi'nde ve Türkiye'de bir kısım derslerini Fransızca yapan liselerde, 2012-2013 öğretim yılında öğrenimlerinin son sınıfında olan Türk uyruklu öğrenciler,

2-Türkiye'de Fransız Bakaloryası veren liselerin aynı durumundaki öğrencileri;

bir defaya mahsus olmak üzere 2013 sınavına başvurabilirler.

Kaydın yapılabilmesi için, adayın lise diplomasını veya Fransız bakaloryasını belgelemesi zorunludur.GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

26 Mayıs 2013 tarihinde, Galatasaray Üniversitesi Ortaköy yerleşkesinde yapılacak olan Galatasaray Üniversitesi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (GSÜÖSYS) ile ilgili olarak, sınav kapsamındaki okulların müdürlüklerince yürütülecek işlemler, bu kılavuzda düzenlenmiştir. GSÜÖSYS sınavı ile ilgili genel bilgileri ve boş aday kimlik formunu içeren kılavuz, ilgili okul müdürlükleri aracılığıyla ve onların sorumluluğu altında dağıtılacaktır. Galatasaray Üniversitesi GSÜÖSYS sınavına girmek isteyen adayların formları, harç bedellerini ödediklerini belgeleyen liste ile bu öğrencilerin TC Kimlik numaralarının listesi en geç 8 Mart 2013 tarihine kadar, okul müdürlüklerince görevlendirilen kişiler vasıtasıyla, Galatasaray Üniversitesi (Ortaköy) Öğrenci işleri Daire Başkanlığı'na ulaştırılmalıdır. Bu formlar 2012-2013 öğretim yılında mezun olmaya hak kazanmış adayların kısa kimlik bilgilerini içermelidir. Önceki yıllarda mezun olan öğrencilerin başvurusu kabul edilmeyecektir.

Öğrenciler, aday bilgi kartlarını, okudukları okul idaresinden 25 Nisan 2013 tarihinden itibaren alabilirler.

Galatasaray Üniversitesi sınavı aynı gün içinde iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. Bu aşamaların soru adedi ve süreleri aşağıdaki gibidir:

I.aşama 85 soru 180 dakika

II.aşama(*1) 35 soru - Sayısal Bilimler 90 dakika / 25 soru+1 kompozisyon - Sosyal Bilimler 90 dakika

(*1) : Seçilen bölümlere göre iki ayrı sınavdır:

* Sayısal Bilimler Sınavı Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi Bölümleri ile Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünü

*Sosyal Bilimler sınavı ise Hukuk Fakültesi, İletişim Fakültesi, İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi'nin İktisat, İşletme, Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimleri Bölümleri ile Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, Sosyoloji Bölümü veya Karşılaştırmalı Dilbilim ve Uygulamalı Diller Bölümü'nün Fransız Dili ve Edebiyatı programını

tercih edecek öğrenciler için ayrı ayrı düzenlenen sınavlardır.GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ ÖSYS'NDA UYGULANAN TESTİN KAPSAMI

Sorular Türk Resmi programlarına göre hazırlanır

I.AŞAMA(180 Dakika)BÜTÜN ADAYLARIN YANITLAYACAĞI SORULAR

DERSLER

SORU SAYISI

Türkçe

10

T.C İnkılap Tarihi

5

Matematik

30

Fransızca

20

Fizik

5

Kimya

3

Biyoloji

2

Coğrafya

5

Genel tarih

5

Toplam

85II.AŞAMA (90 Dakika)

Sosyal Bilimler veya Sayısal Bilimler için yapılan II.Aşama sınav süresi 90 dakikadır. Adaylar her iki tarafın II. Aşama sınavına arka arkaya girebilirler

Dersler

Soru

Puan

Matematik

20

20

Fizik

10

10

Kimya

5

5

Toplam

35

Dersler

Soru

Puan

Frans.(kompozisyon)

1

10

Fransızca

5

5

Türkçe ve Türk Edeb.

10

10

Felsefe/Philosophie*

5

5

Sosyoloji/Sociologie*

5

5

Toplam

26

* Felsefe ve/veya Sosyoloji derslerinin Türkçe okutulduğu liselerin öğrencileri Türkçe felsefe ve/veya sosyoloji sorularını, derslerin Fransızca okutulduğu liselerin öğrencileri ise Fransızca felsefe ve/veya sosyoloji sorularını cevaplayacaklardır.GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI UYGULAMASI

Galatasaray Üniversitesi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı, 26 Mayıs 2013 Pazar günü sabah 8.30'da başlayacak ve aynı gün içinde iki aşamalı olarak Galatasaray Üniversitesi Ortaköy yerleşkesinde yapılacaktır. Kimlik kontrolleri, yoklama ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların saat 08.00'da sınava girecekleri salonun kapısında hazır bulunmaları zorunludur.

Adaylar sınav salonuna Galatasaray Üniversitesi Aday Kimlik Kartları kontrol edilerek alınacaklardır ve sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturtulacaklardır.

Yerine oturan aday, fotoğraflı özel kimlik belgesini sıranın üzerine koyacaktır. Adayların oturacakları yerleri saptamak, gerekirse sınav sırasında bir adayın yerini değiştirmek yetkisi, salon başkanına aittir. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra, salon başkanı yoklamayı yapacak ve sınavda uygulanacak kuralları adaylara hatırlatarak cevap kağıtlarını dağıtacaktır.

Cevap kağıtlarındaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra, önce I.Aşama'nın soru kitapçığı dağıtılacak ve bu bölüm ile ilgili cevap kağıdı saat 11.30 da toplanacaktır. Sosyal Bilimler'e ait II. Aşama sınavı saat 12.30 da başlayıp 90 dakika sürecektir. Sayısal Bilimlere ait II. Aşama sınavı ise saat 14.30 da başlayıp 90 dakika süreektir. Öğrenciler II.Aşamanın her ikisine de girebilirler

Sınavın bitiminde her adayın kullandığı soru kitapçığı ile cevapkağıdı salondaki görevliler tarafından toplanacaktır.SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Soru Kitapçığındaki "çoktan seçmeli sorular" için beş farklı seçenek verilmiş olup, bunlardan yalnızca biri sorunun doğru cevabıdır. Aday her sorunun doğru cevabını bulaak cevap kağıdına işaretleyecektir. Cevaplar işlenirken yumuşak kurşun kalem kullanılması ve ayrılan yerin dışına taşırılmadan, tam olarak karalnıp doldurulması gerekmektedir.

I. Aşama ve II. Aşama'daki soruların ağırlıkları eşit olarak değerlendirilecektir. Adayın toplam puanı, her iki aşamada aldığı puanların birlikte değerlendirilmesi sonucunda hesaplanacaktır.

İki adayın eşit puanı alması durumunda, sırasıyla:

a-I.Aşama sınavındaki Fransızca notuna,

b-I. Aşama puanınlarına

c-Doğum tarihlerine ( daha sonraki tarihte doğmuş olan adaya)

öncelik tanınmaktadır. Eşitliğin bozulduğu durumdaki puan geçerli sayılacaktır.

Bir adayın sınavının geçerli sayılarak, cevap kağıdının değerlendirilmesi için, aşağıdaki tüm koşulların yerine getirilmesi zorunludur:

-Kopya alma veya verme girişiminde bulunmaması

-Cevap kağıdına T.C. Kimlik numarasını doğru olarak kodlaması,

-Tercih ettiğ bölümü/fakülte ve tercih sırasını cevap kağıdına doğru olarak işaretlemiş olmas,

-Soru kitapçığını, cevap kağıdını, kimlik kartını ve diğer belgeleri eksiksiz olarak salon görevlisine teslim etmesi,

-Gözetmenlerin bildirecekleri diğer sınav kurallarına uyması

Galatasaray Üniversitesi sınavına giren adayların test sorularına verdikleri cevaplar ilgili komisyon başkanlığı tarafından incelenecektir. Bu incelemelerden elde edilen bulgular, Galatasaray Üniversitesi ÖSYS ilgili kurulu tarafından değerlendirilecektir. İkili veya toplu kopya çekildiği sonucuna varılan salonlarda, kopya eylemine karıştığı belirlenen adayların cevaplarının tümü iptal edilecektir.

GSÜÖSYS sonrasında yapılan incelemelerde, hatalı bulunan test sorusu olduğu taktirde, bu soru puanlama dışında tutulacaktır. Adayların puanları, ilgili testin geriye kalan sorularına verdikleri cevaplara göre hesaplanacaktır.

2010-2011 öğretim yılında Galatasaray Üniversitesi yükseköğretim programlarına kaydolacak bütün adayların bu kurumlara verecekleri belgeler, merkezimizdeki kayıtlarla karşılaştırılarak kontrol edilecektir. Kopya eylemine karışma, yerine başkasını sınava sokma ve diğer herhangi bir sahtecilik veya kural dışı durumla karşılaşıldığında olayın üzerinden kaç yıl geçmiş olursa olsun, ilgili makamlar abilgi verilerek gerekli yasal ve idari işlemlerin yapılması istenecektir.GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ ÖSYS KURULUNA DİLEKÇE VERİLİRKEN DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

Adaylar, merkezimize gönderecekleri her türlü dilekçelerinde ad, soyad ve sürekli adresleri ile birlikte T.C. Kimlik numaralarını da belirtmek zorundadırlar. Bu bilgileri tam olarak içermeyen ve imzalanmamış dilekçeler işleme konmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

Adayların Galatasaray Üniversitesi ÖSYS kurulu'na gönderecekleri dilekçe ekinde, posta pulu veya para göndermeleri gereksizdir. Adayların, merkezimize dilekçeyle başvurmadan önce, öğrenmek istedikleri bilginin bu kılavuzda verilmiş olup olmadığına bakmaları yararlı olacaktır.SINAV SONUÇLARI ÜZERİNDE YENİDEN İNCELEME İSTEKLERİ

Kendisiyle ilgili sınav sonuçlarının incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların açıklanmasından itibaren en geç yedi gün içinde, yazılı olarak, Galatasaray Üniversitesi Öğrenci işleri daire başkanlığına başvurabilirler. Süre hesabında tarih damgası esas alınır. Sınav evrakı, sınav tarihinden itibaren 100 takvim günü saklandıktan sonra imha edilir. Her türlü sınav evrakının aslı veya fotokopisi, yargı organları dışında, aday dahil hiçbir kişi ya da kuruma gösterilemez veya verilemez.ÜCRET ÖDEMELERİYLE İLGİLİ KURALLAR

Sınav katkı payı 660 TL'dir. Adaylar sınav katkı payını AD-SOYAD-LİSE belirtmek suretiyle ve "2013 SINAV KATKI PAYI" açıklaması ile Galatasaray Üniversitesi'nin aşağıdaki belirtilen hesabına yatıracaklardır.

Öğrenciler katkı payları ile ilgili banka dekontunun bir örneğini başvuru formları ile birlikte Okul Müdürlüklerine teslim etmelidirler.

Galatasaray Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı Hesabı

Ziraat Bankası - Ortaköy Şubesi

Hesap No: TR 780001000828016309255004TERCİH BİLDİRİMİ

Sadece Sayısal Bilimler sınavını seçen öğrenciler, ilgili bölümlerin arasından en çok iki tercih yapabilirler. Ancak seçilen bir bölüm diğer bir tercihte yeniden seçilemez. Aksi takdirde bu tercihin işleme konulaması mümkün değildir.

Sadece Sosyal Bilimler sınavını seçen öğrenciler, ilgili fakülte ve bölümlerin arasından en çok beş tercih yapabilir. Ancak seçilen bir bölüm diğer bir tercihte yeniden seçilemez. Aksi takdirde bu tercihin işleme konulaması mümkün değildir.

Her iki sınavı da seçen adaylar, ikisi Sayısal Bilimler aşamasından, beşi ise Sosyal Bilimler aşamasından olmak üzere en çok yedi tercih yapabilirler. Ancak seçilen bir bölüm diğer bir tercihte yeniden seçilemez. Aksi takdirde bu tercihin işleme konulaması mümkün değildir.

Adaylar, öğrenim görmek istedikleri fakülte/bölümlere ait tercihlerini, Sosyal Bilimler ve Sayısal Bilimler Sınavı esnasında cevap anahtarı formunun üzerine işaretleyeceklerdir.

Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi ile Matematik Bölümü

EN ÇOK 2 TERCİH

Hukuk,İktisadi ve İdari Bilimler, İletişim, Fen ve Edebiyat Fakülteleri/Bölümleri

EN ÇOK 5 TERCİH

HER İKİ (SAYISAL İLE EA VE SÖZEL) ALANINDAN SINAVA GİRECEKLER EN ÇOK 7 TERCİH YAPABİLİRLER.

Bu tercihlerin ikisinin Sayısal kalan 5 inin ise diğer fakültelerden olması gerekmektedir.SONUÇLAR VE YERLEŞTİRME

Adayın GSÜÖSYS sınavı, ancak üniversite Yönetim Kararı uyarınca YÖK’e bağlı ÖSYM tarafından yurt çapında düzenlenen Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS) aşağıda belirtilen şartları yerine getirdiği takdirde değerlendirilecektir:

- Mühendislik Ve Teknoloji Fakültesinin bölümleri ile Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünü tercih eden adayların LYS yerleştirme puanına göre sıralamada MF-1 , MF-2, MF-3, MF-4 puan türlerinden en az birinden ilk 25000 adayın (buna tekabül eden yerleştirme puanının üzerinde puan alan) içinde yer alması;
- Sosyal Bilimlerin bölümleri ile Fen Edebiyat Fakültesi karşılaştırmalı Dilbilim ve uygulamalı Diller Bölümünün Fransız Dili ve Edebiyatı programını tercih eden adayların ise, LYS yerleştirme puanına göre yapılan sıralamada TM-1, TM-2 , TM-3, TS-1 , TS-2 puan türlerinden en az birinden ilk 25000 adayın (buna tekabül eden yerleştirme puanının üzerinde puan alan) içinde yer alması ;
- Her iki alanda tercih yapan adayların,ilgili alanın şartını yerine getirmesi zorunludur.
- Ancak Türkiye’deki orta öğretim kurumlarında 2012-2013 ders yılında Fransız Bakaloryası almaya hak kazanmış TC vatandaşı adayların sınavlarının değerlendirilmesi için , LYS sonuçlarına göre öngörülen ,yukarıda belirtilen şartlara bağlı olmaksızın aşağıda belirtilen “Baccalaureat” yı başarmış olmaları şartı aranmaktadır.

-Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi’nin bölümleri ile Fen Edebiyat Fakültesi Matematik bölümünü tercih edenlerin “Bac. Sciences” ,

-Sosyal Bilimlerin bölümleri ile Fen Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Dil Bilim ve Uygulamalı Diller Bölümünün Fransız Dili ve Edebiyatı programını tercih edenlerin ise “Bac. Litteraire”, “Bac. Economie-Sociale” veya “Bac. Sciences”,

-Her iki alanda tercih yapan adayların ise ,ilgili alanların şartlarını yerine getirmesi zorunludur.

Söz konusu adaylar, bakaloryalarını en geç 5 Temmuz 2013 tarihine kadar üniversiteye ibraz etmek zorundadırlar.

Galatasaray üniversitesi ÖSYS sonuçlarına göre bir yüksek öğretim programına yerleştirilen adayların kayıt hakları, yalnız o sınav dönemi için geçerlidir.Listeler her fakültenin bölümleri için ayrı ayrı puan sırasına göre düzenlenecektir.

Sınavı kazanan adaylar ,öngörülecek süre içerisinde kesin kayıtlarını yaptırmadıkları takdirde haklarını kaybederler.

Öğrenci, Sosyal ve/veya Sayısal Bilimler sınavı neticesinde 1.tercih(ler)inin asil listesinde yer aldığı takdirde ,tercih ettiği diğer fakülte ve/veya bölümlerin asil ve yedek listelerinde yer alamaz.Ancak öğrenci, diğer tercihlerinden birinin asil listesinde yer aldığı takdirde ,bu tercihinden önceki tercih sıralamalarının yedek listesinde yer alabilirler.

Galatasaray üniversitesi Yönetim Kurulunun açıklayacağı taban puanının altında kayıt yapılmayacaktır.

Sınav sonuçları öğrencilere Galatasaray üniversitesi ÖSYS Sonuç Belgesiyle bildirilecektir.

Seviye Belirleme Sınavı:

Galatasaray üniversitesi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı sonucunda her hangi bir bölüme kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler kazandıkları bölümlerin 1.sınıflarına ; Fen Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Dil Bilim ve Uygulamalı Diller Bölümünü kazanan öğrenciler ise “Sosyal Bilimlere Giriş Sınıfına”‘ na kayıt yaptırırlar.

Eğitim yılı başlamadan önce yeni kayıt olan öğrenciler Fransızca Seviye Belirleme Sınavına tabi tutulurlar.Bu sınavın sonucunda başarılı olan:

- Fen Edebiyat Fakültesi karşılaştırmalı Dil Bilim ve Uygulamalı Diller Bölümü öğrencileri Sosyal Bilimlere Giriş Sınıfından;
- Diğer öğrenciler Bölümlerinin 1.sınıflarında verilen Fransızca dersinden

muaf olurlar.

Fransızca dersinden muaf olan öğrenciler İngilizce dersi alırlar.

FAKÜLTELER

ÖĞRENCİ KONTENJANI

Yükseköğretim Birimleri

Kontenjan

İç Sınav Kontenjanı

Mühendislik Bilimleri

90

45

Sosyal Bilimler

390

195

Toplam

480

240

KONTENJAN DAĞILIMLARI

Türkiye'de Fransızca Öğretim Yapan Okullar

% 25

Galatasaray Lisesi

% 25

ÖSS Merkezi Yerleştirme

% 50

Toplam

% 100