reveal

ÖĞRENME STİLLERİ VE ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE
DERS ÇALIŞMA


Dunn&Dunn öğrenme stili modeli 1967' de Dr. Rita Dunn ve Dr. Kenneth Dunn tarafından ortaya konulmuştur.Bıu modelin temel mantığı şudur:her birey bir konuyu öğrenirken farklı yollardan hedefe ulaşabilir.Bu süreçte kişinin en rahat ve en hızlı bilgiye ulaşma tarzını bilmesi hedefine daha sağlıklı ulaşmasını sağlar.İşte öğrenme stili bireylerin daha etkin ve verimli biçimde öğrenme yollarını ifade etmektedir.


Yapılan araştırmalar geleneksel okul sisteminin sadece belirli öğrencilere başarı getirdiğini ve bazılarının başarılarını engellediğini göstermektedir.Dunn&Dunn Öğrenme Stilleri Modeli eğitimciler için öğrencilerin öğrenme stillerine uygun öğrenme metotları ve öğrenciler için güçlü ve zayıf yönlerinden yararlanarak nasıl öğrenebilecekleri konusunda bilgi sağlar.Öğrenme stillerimiz doğuştan var olan karakteristik özelliğimizdir.


Üç tür öğrenme stili vardır ;görsel (visual) ,işitsel (audial), dokunsal (kinesthetic).


GÖRSEL: Görseller özel yaşantılarında genellikle düzenli ve titizdirler.Dağınık bir masada ders çalışamazlar, önce masayı kendilerine göre düzenlerler, daha sonra çalışmaya başlarlar. Çantaları, dolapları her zaman düzenlidir. Tam olarak öğrenebilmeleri için dersin mutlaka görsel malzemelerle desteklenmesi gerekir. Harita, poster, şema, grafik gibi görsel araçlarla kolay öğrenirler ve bu araçlarla öğrendiklerini kolay hatırlarlar.Bilgi ve kavramları sembol ve resimlere dönüştürmeleri anlamalrını ve bellekte tutmalarını kolaylaştırır..Birşey düşünürken gözleri yukarı doğru bakar.


Görseller en iyi nasıl öğrenir? :

• Yazarken,okurken renkli kalemler kullanmalu,önemli konuların altını renkli

kalemle çizmelidir.

• Ders dinlerken not almalıdır.

• Anahtar sözcük kartları hazırlamalıdır,kısa notlar alarak pekiştirmelidir.

• Öğrenmesi gereken materyalleri kendine göre renklendirmeli,organize etmelidir..

• Ders çalışırken sessiz bir ortamda ve tek başına olmalıdır..

• Çözmeye öalıştığı problem birkaç aşamalı ise her aşamanın nasıl olduğunu ve geçişiyle ilgili açıklamalı bilgiler yazmalıdır.

• Video ve bilgisayar proramlarından yararlanmalıdır.


İŞİTSEL: İşitseller, ses ve müziğe duyarlıdırlar. Sohbet etmeyi, birileri ile çalışmayı severler.Daha çok konuşarak,tartışarak öğrenirler.Bu nedenle sınıfta son derece aktifdirler.Bir şey düşünürken kulak hizasına doğru bakarlarBir bilgiyi hatırlama istediklerinde genellikle o bilgiyi aktaran kişinin anlatım tarzını veya daha önce bireysel olarak yaptıkları sesli tekrarı hatırlamaya çalışırlar.


İşitseller en iyi nasıl öğrenir?

• Çalışma grupları oluşturmalı ve o gruplarla çalışmalı ya da bir çalışma arkadaşı bulmalıdır.

• İşittiğini hatırladığı için konuları tekrar ederken yüksek sesle okumalıdır.

• Basamaklı bir şekilde öğrenmeleri gereken şeyleri basamaklı olarak yazıp yüksek ses ile söylemelidir.

• Önemli konular ve talimatları yüksek sesle okumalı / tekrarlamalıdır.

• Problem çözerken kendi anladığı şekilde, yüksek sesli,kendi sözcükleriyle ifade etmelidir.

• Ders çalışırken ses kayıtları yapıp, bunları sınavlara hazırlanırken tekrar amaçlı kullanabilirler.


DOKUNSAL : Kinestetikler oldukça hareketlidirler. Sınıfta yerlerinde duramaz, sürekli hareket etmek isterler. Bu hareketlilik, uygun işlere yönlendirilmezse genelde sınıfta problem çıkarırlar. Dersin anlatılması veya görsel malzemeler ile zenginleştirilmesi, kinestetik öğrencinin öğrenmesine beklenen ölçüde katkı sağlamaz. Öğrenebilmeleri için mutlaka ellerini kullanacakları, yaparak- yaşayarak öğrenme dediğimiz öğrenme tekniklerinin uygulanması gerekir. Düşünürken aşağı doğru bakarlar,dağınıktırlar.Yeni bir şey öğrenirken hareket ederek öğrenmeyi tercih ederler.


Dokunsallar en iyi nasıl öğrenir?

• Ders çalışırken kendi istediği yerde ve şekilde çalışmasına izin verilmelidir.

• Çalışırken elinde notlar ve kartlarla yüksek sesli okumalar yapmalıdır,bu yöntemle öğrenme kolaylaşır.

• Çalışırken hareket etmesi kısıtlanmamalıdır.

• Ders çalışırken kendi istediği yerde ve şekilde çalışmasına izin verilmelidir.

• Dersi dinlerken hareket etmelerine ve bir şeyler ile oynamalarına izin verilmelidir.

• Laboratuar çalışmaları için fazladan izin verilmelidir. Konu ile ilgili müze, tarihi yerler gibi yaşayarak öğrenebileceği yerlere gitmesi sağlanmalıdır.

• Lego,oyun hamuru,kil vb.dokunsal materyallerle öğrenme zenginleştirilmelidir.

• Oyunlarda rol alarak,deney yaparak,yazarak çok daha verimli bir süreç geçirilir.


DÜŞÜNME BİÇİMLERİ

ANALİTİK

• Detaylara fazla önem verir.

• Mükemmeliyetçidir.

• Rekabetçidir.

• Kontrollüdür.

• Sorumluluklarını yerine getirmede otoriteye saygı duyan bir tavır sergiler.

• Sorumluluk sahibidir.

• Kendi kendini motive edebilendir.

• Planlı ve organize hareket eder.

• Adım adım ve planlı öğrenir.


Analitikler en iyi nasıl ders çalışmalıdır?

• Ders çalışırken sessiz ortamları tercih ederler. En küçük bir ses bile motivasyonlarını bozabilir.Zamanla aşılması gereken bir özellik olarak değerlendirilebilir.Sınav ortamının her zaman sessiz olma ihtimali düşük olabilir.

• Yalnız ders çalışmalıdırlar,grup çalışmasından verim alamazlar.

• Masa başında çalışmak konsantrasyonlarını artırır.

• Genellikle iyi aydınlatılmış ortamları tercih ederler.

• Bir işi bitirmeden başka işe başlamazlar.

• Sabah saatlerinde daha verimli ders çalışabilirler.

• Parçadan bütüne gitmeyi severler.


BÜTÜNSEL

• Risk alabilme özelliğine sahiptir.

• Sosyal ve dışa dönük bir yapıya sahiptir.

• Detayları tercih etmez, bütünü görmeyi tercih eder.

• Genellikle gece saatlerinde daha verimli çalışabilirler.

• Sorumluluklarını yerine getirmede zaman zaman sorun yaşayabilirler.

• Motivasyonları genelde düşüktür.

• Düşünceleri genelde dağınıktır. Aynı anda birden fazla işe odaklanma eğilimindedirler.Bu nedenle okul hayatlarında ve özel hayatlarında aksaklıklar yaşarlar.


Bütünseller en iyi nasıl ders çalışmalıdır?


• Öncelikle ana fikri anlamaya çalışır.

• Rahat çalışma ortamlarını tercih ederler.

• Yoğun aydınlatılmış ortamlarda kendilerini tedirgin hissederler.

• Müzikle veya bir şeyler atıştırarak ders çalışmayı tercih ederler.

• Grup halinde ders çalışmayı tercih ederler.

• Sık aralar verme ihtiyacı duyarlar.Bu durum zaman zaman konsantre sorunu yaşamalarına sebep olabilir,özellikle zayıf oldukları derslerde.

Aynı anda birden fazla dersi çalışmaya çalışırlar.Motivasyonları dağınık olduğu için ders çalışmaları daha zor bir hal alabilir.